Sơn chống rỉ epoxy Durgo EP – C5

Sơn chống rỉ epoxy Durgo EP – C5 hay sơn lót là loại sơn 2 thành phần có gốc từ Bisphenol – A Epichlorohydrin và kết hợp Polyamidde