Sơn chống rỉ nhanh khô Lobster

Sơn chống rỉ nhanh khô Lobster được sản xuất từ chất Nitrocellulose Lacquer kết hợp với dung môi và các phụ gia thích hợp.